STARŠI: Vpis in izpis

Vpis - sprejem otrok v vrtec poteka skozi vse leto.
V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje do vstopa v osnovno šolo. Prošnjo za vpis v vrtec lahko dobite na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo.
Dne 3.3.2011 je Občinski svet Občine Mengeš na 5. seji sprejel nov Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mengeš.
V priponki si lahko ogledate pravilnik, ki je spremenjen v določenih členih.


Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mengeš

Zakon o nalezljivih boleznih_51.a-clen.pdf


Prošnja za vpis
VLOGA VPIS V VRTEC.pdf
Izpolnjen obrazec oddate na upravi vrtca.
Sprejem med letom je možen le v primeru sprostitve mest v posamezni skupini. V primeru, ko je prošenj za vpis več kot je prostih mest, vloge obravnava Komisija za sprejem otrok v vrtec Mengeš. Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko leto. Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
(Pravilnik za sprejem otrok)

Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji priložili odločbo o usmeritvi oz. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter otroke, ki so že bili sprejeti v vrtec, pa so bili na priporočilo zdravnika zaradi zdravstvenih težav izpisani, in jih sprejme v vrtec. Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava na podlagi naslednjih kriterijev:Kriterij

št. točk

Starša imata skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Mengeš in živijo v skupnem gospodinjstvu

50

Eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Mengeš

40

Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo

10

Otrok je bil uvrščen na seznam za sprejem v vrtec v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet

20

Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti

10

V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra

10

Sprejem dvojčkov ali trojčkov

20

Družina s tremi ali več vzdrževanimi otroki

5

Starost otroka: eno leto do konca septembra

10


Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega člena določi vrstni red za sprejem otrok v vrtec s sklepom. Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
- starost otroka: prednost ima starejši otrok,
- v primeru enake starosti otrok, ima prednost otrok, katerega vloga je bila oddana prej.Izpisnica:

IZPISNICA_2022.pdf
Izpolnjen obrazec vrnite otrokovi vzgojiteljici.

Izpis iz vrtca je na željo staršev mogoč preko celega leta. Izpisnico morajo starši oddati 15 dni pred želenim datumom izpisa. Otroka, ki je vključen v program priprave na osnovno šolo, je mogoče izpisati šele z zaključkom šolskega leta. Obrazec za izpis iz vrtca lahko dobite na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo povezavo.