STARŠI: Cena vrtca

Informacije o plačilu vrtca
Kontaktna oseba za plačila prispevkov staršev je ga. Neža Pibernik (računovodstvo).

Zakonska osnova Financiranje vrtca določa ZAKON O VRTCIH (Ur.l. 100/05- uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09, ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21)). Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja (občina), plačil staršev, donacij in drugih virov. Plačila staršev urejamo v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 111/00). Cena programa je odvisna od programa, v katerega je otrok vključen. Sestavljena je iz stroškov vzgoje, stroškov storitev in materiala, ki ob izvajanju programa nastajajo ter stroškov prehrane. Ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ceno programa potrdi občina ustanoviteljica na predlog vrtca. (Sklep_Obcina Menges_Dolocitev cen programov za predsolsko vzgojo v Vrtcu Menges_01.04.2023.pdf )


Ceno programa krijejo starši (zakoniti zastopniki) in občina. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v R Sloveniji, plačajo polno ceno programa v katerega je otrok vključen.

CENA OD 1.4.2023  DALJE

PROGRAM  CENA 
 Skupina od 1. do 3. leta   655,85 EUR
 Skupina od 3. do 6. leta   501,72  EUR


Kopijatabela cene 2023.pdf


ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA V PRIMERU OTROKOVE ODSOTNOSTI V VRTCU ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE

 

V primeru, da je vaš otrok bolan ali zaradi poškodbe ne obiskuje vrtca, izpolnite

vlogo za uveljavitev dodatnega znižanja programa vrtca za čas 

otrokove odsotnosti v primeru bolezni ali poškodbe.  


VLOGA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA in JAVLJANJE SPREMEMB NA CSD, V KOLIKOR JE TO POTREBNO
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta.
S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enakih možnosti smo prejeli obvestilo, da se skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS- H) se za letne pravice znižanega plačila vrtca, ki se izteče v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice.
Za prvo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in v primeru sprememb je še vedno potrebno oddati vlogo na CSD!

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

okrožnica - znižano plačilo vrtca ter subvencije malice in kosila.pdf

Uprava vrtca

OBVESTILO STARŠEM:
Možnost plačila položnic po e-pošti

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je odslej naprej možno prejemati položnice za plačilo vrtca po e-pošti.
V kolikor bi želeli prejemati položnice po elektronski pošti, sporočite ime otroka in elektronski naslov, na katerega naj položnice pošiljamo.

Lepo pozdravljeni.

Uprava Vrtca Mengeš

Mengeš, 23.01.2014