VRTEC MENGEŠ -Katalog informacij javnega značaja


OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Mengeš Sedež: Šolska ulica 12 Pošta: 1234 Mengeš

Telefon: 01 72 30 220

E-pošta: info@vrtec-menges.com

Ravnatelj: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica

Odgovorna uradna oseba: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 1.12.2006 Datum zadnje spremembe kataloga: 10. februar 2021 Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.vrtec-menges.si/splosne-informacije/katalog-ijz/katalog-ijz

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značajaUredba o posredovanju informacij javnega značaja


·        SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki javnega zavoda

Kratek opis delovnega področja:

Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)

 

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev


Organigram

Ravnateljica:

Mateja Hribar Sicherl, dipl. vzg.

ravnatelj@vrtec-menges.com

Poslovna sekretarka: Tanja Borčnik

tajnistvo@vrtec-menges.com

Računovodja: Neža Pibernik

racunovodstvo@vrtec-menges.com

Svetovalna služba: Tina Vuri, univ. dipl. psih.

svetovalna@vrtec-menges.com

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Špela Poljanšek, dipl. sanitarna inženirka

opzhr@vrtec-menges.com


Seznam notranjih organizacijskih enot: Vrtec Mengeš deluje v treh enotah, na treh lokacijah

ZAČASNO:

Seznam notranjih organizacijskih enot: Vrtec Mengeš deluje v osmih enotah, na osmih lokacijah


Enota Sonček

Zoranina ulica 5

1234 Mengeš

Telefon: 01 /72–37–500

Gsm: 041 /812-005


enota PLAYBOX

Gsm: 051 / 855 - 152

Kolodvorska cesta 2a, Mengeš


enota AIA

Gsm: 030 / 424 - 007

Slovenska cesta 28, Mengeš


enota PARTIZAN

Gsm: 031 / 773 - 100

Slovenska cesta 39, Mengeš


enota Glasbena šola

Gsm: 030 / 424 - 008

Trdinov trg 8, Mengeš


enota Župnija

Gsm: 040 / 863 - 223

Trdinov trg 9, Mengeš


enota Harmonija

Gsm: 041 / 732 - 144

Linhartova cesta 33, Mengeš


enota PGD Loka

Gsm: 030 / 424 - 006

Gasilska cesta 46, Mengeš


2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:, Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica

E-pošta: info@vrtec-menges.com


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda Zakoni in podzakonski akti – povezava na državni register predpisov:http://gov.si in http://pirs.si

 

·        Zakon o vrtcih

· Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

· Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

· Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

· Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojihza prostor in opremo vrtca

· Pravilnik o plačilih staršev

· Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

· Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

· Predpisi lokalne skupnosti – občina Mengeš

· Predpisi EU

· Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

 

 • Kurikulum za vrtce

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf


 • Letni delovni načrt vrtca

Finančni načrt vrtca

 • Poročilo letnega delovnega načrta

 

2.e Seznam vrst upravnih postopkov

Sodni postopki zaradi izterjave dolgov.

 

Upravni postopki ob sprejemu otrok. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. –

20. člen Zakona o vrtcih-

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja –

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok, 44. člen Zakona o vrtcih, evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.
 • Evidenca plačil staršev, 45. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč, 46. členZakona o vrtcih,evidenca ni javno dostopna.
 • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna,46.a členZakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.

 • Razpisi delovnih mest


2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami

OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osebni dostop na sedežu zavoda: Šolska ulica 12, 1234 Mengeš,v času uradnih ur, vsak delovnik od 7. do 14 ure.

Dostop po elektronski pošti: info@vrtec-menges.com

Dostop preko telefona: 031 - 319 - 166

Na spletni strani zavoda: http://www.vrtec-menges.si/


STROŠKOVNIK IN CENIK Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17. člen Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Informacija o prostih mestih za otroke v vrtcu.
 • Informacija o možnosti vpisa in vključitve otroka v vrtec.
 • Informacija o plačilu vrtca.
 • Informacija o možnosti zaposlitve.
 • Informacija o poslovanju vrtca in posameznih enot.

Mateja Hribar Sicherl,

ravnateljica

 


Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti.pdf


Izjava za starse Vrtec Menges politika varstva osebnih podatkov.pdf


Izjava o dostopnosti


Izjava o dostopnosti_Vrtec.pdf