SKLAD VRTCA MENGEŠ

V Vrtcu Mengeš smo v oktobru 2010 ustanovili Sklad vrtca, s pomočjo katerega zbiramo sredstva za izboljšanje kakovosti dela v vrtcu ter za pomoč otrokom iz družin z ekonomsko nižjim statusom (npr. udeležba v plačljivih programih vrtca – jesenovanje,…).


Vloga za subvencijo sklada

Sedež sklada: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš
Številka podračuna sklada: ŠT TRR 01100-6000032906 odprt pri UJP
Sklad ima svoja pravila, upravni odbor in predsednika sklada, trenutno je to predstavnica vrtca, Klara Juhant.
Je organ, katerega ustanovitev ima zakonsko podlago (135.člen ZOFVI). Omogoča nam na organiziran in pregleden način pridobivati dodatna finančna sredstva za naše nadstandardne dejavnosti, ki niso del našega vzgojno-izobraževalnega programa. Sklad vrtca ni nadomestilo za financiranje dejavnosti iz javnih sredstev.

Sredstva lahko pridobiva iz prispevkov staršev, prispevkov pravnih in fizičnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Edina omejitev velja za prispevke političnih strank, ki jih sklad ne sme prejemati (zadnji odstavek 78.člena ZOFVI). Finančna sredstva, pridobljena preko sklada vrtca, omogočajo dvig kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela. Preko sklada lahko pomagamo socialno šibkim otrokom in spodbujamo razvojne in raziskovalne dejavnosti zaposlenih in nadstandardne dejavnosti otrok. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima skupaj sedem članov, trije člani so predstavniki vrtca, štirje pa predstavniki staršev. Upravni odbor ima predsednika (predstavnik staršev) in namestnika (predstavnica vrtca), ki sta istočasno člana upravnega odbora.
Sredstva, zbrana na računu donatorskega sklada, bodo namenjena za izboljševanje pogojev igre in življenja otrok v prostorih vrtca in na vrtčevskih igriščih. O razporeditvi sredstev odloča upravni odbor sklada, na predlog ravnateljice, zaposlenih in staršev.


Upravni odbor Sklada (mandat 2021-2023)

Predstavniki staršev:

Kaja Ložar Kos

Nina Cvetko

Tina Gosar

Monika Lemič


Predstavniki vrtca:

Klara Juhant

Jana Mali

Ksenija Grm


Spoštovani starši in donatorji, vsak prispevek je dobrodošel. Skozi vse leto lahko postanete donator otrok Vrtca Mengeš. Če ste se odločili, lahko denarna sredstva nakažete na omenjeni račun , s pripisom "za sklad vrtca".
Hvala vsem, ki z nami sodelujete in nam pomagate.


V skladu s pravili delovanja sklada vas bomo poleg obveščanja na oglasnih mestih vrtca seznanjali o zbranih sredstvih, porabi sredstev ter naših akcijah tudi na spletni strani vrtca.