VRTEC MENGEŠ -Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Mengeš
Sedež: Šolska ulica 12
Pošta: 1234 Mengeš
Telefon: 01 72 30 220
E-pošta: info@vrtec-menges.com

Ravnatelj: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica
Odgovorna uradna oseba: Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 1.12.2006
Datum zadnje spremembe kataloga: 19. avgust 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://vrtec-menges-com/splosne-informacije/katalog-ijz/katalog-ijz
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja


 • SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA


2.a Organigram in podatki javnega zavoda


Kratek opis delovnega področja:

Vrtec Mengeš je javni zavod, katerega temeljna naloga so vzgoja in učenje predšolskih otrok ter pomoč staršem za izboljšanje kvalitete življenja družin. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM (1999)


Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi, svet staršev


Organigram

Ravnateljica:

Mateja Hribar Sicherl, dipl. vzg.

ravnatelj@vrtec-menges.com


Poslovna sekretarka:
Tanja Borčnik
tajnistvo@vrtec-menges.com

Računovodja:
Neža Pibernik
racunovodstvo@vrtec-menges.com

Svetovalna služba:
Tina Vuri, univ. dipl. psih.
svetovalna@vrtec-menges.com

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima:
Špela Poljanšek, dipl. sanitarna inženirka - nadomešča jo Katarina Kolarič, univ. dipl. inž. živ. teh.
opzhr@vrtec-menges.com


Seznam notranjih organizacijskih enot: Vrtec Mengeš deluje v treh enotah, na treh lokacijah

Enota Gobica
Šolska ulica 12
1234 Mengeš
Telefon: 01/72–30–220

Gsm: 041 /812-198, prizidek: 041 / 732 - 144
gobica@vrtec-menges.com

Enota SončekZoranina ulica 5

1234 Mengeš

Telefon: 01 /72–37–500

Gsm: 041 /812-005
soncek@vrtec-menges.com

Enota Oblaček

Šolska ulica 5

1234 Mengeš

Gsm: 051 /855-152
oblacek@vrtec-menges.com2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:,
Mateja Hribar Sicherl, ravnateljica
Naslov: Šolska ulica 12,
Telefon: 01 72-30-220
E-pošta: info@vrtec-menges.com

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti – povezava na državni register predpisov:
http://gov.si in http://pirs.si


 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah
 • Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 • Pravilnik o plačilih staršev
 • Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
 • Predpisi lokalne skupnosti – občina Mengeš
 • Predpisi EU
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • 2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda


  • Kurikulum za vrtce

  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Programi/Kurikulum-za-vrtce.pdf


  • Letni delovni načrt vrtca

  LDN_Vrtec-Menges-2018-19.pdf

  LDN_Vrtec-Menges-2019-20.pdf


  • Finančni načrt vrtca

  Finančni načrt_Vrtec-Mengeš_2020.pdf


  • Poročilo letnega delovnega načrta

  Evalvacija-LDN-Vrtec-Menges-2018-19.pdf


  2.e Seznam vrst upravnih postopkov

  Sodni postopki zaradi izterjave dolgov.


  Upravni postopki ob sprejemu otrok. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. –


  20. člen Zakona o vrtcih-


  Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja –

  21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.


  2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja


  • Evidenca vpisanih in vključenih otrok, 44. člen Zakona o vrtcih, evidenca je dostopna na sedežu vrtca v času uradnih ur.

  • Evidenca plačil staršev, 45. člen Zakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.

  • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč, 46. členZakona o vrtcih,evidenca ni javno dostopna.

  • Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna,46.a členZakona o vrtcih, evidenca ni javno dostopna.


  • Razpisi delovnih mest  2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov


  Zavod ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami

  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  Osebni dostop na sedežu zavoda:

  Šolska ulica 12, 1234 Mengeš,v času uradnih ur, vsak delovnik od 7. do 14 ure.
  Dostop po elektronski pošti: info@vrtec-menges.com
  Dostop preko telefona: 01 72 30 220

  Na spletni strani zavoda: http://www.vrtec-menges.com/


  STROŠKOVNIK IN CENIK

  Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

  V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17. člen

  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.


  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  • Informacija o prostih mestih za otroke v vrtcu.
  • Informacija o možnosti vpisa in vključitve otroka v vrtec.
  • Informacija o plačilu vrtca.
  • Informacija o možnosti zaposlitve.
  • Informacija o poslovanju vrtca in posameznih enot.

  Mateja Hribar Sicherl,

  ravnateljica


  Politika varstva osebnih podatkov

  POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV.pdf