Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17-ZVrt-F) in na podlagi 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mengeš (Uradni Vestnik Občine Mengeš št. 3/2011, z dne 14.03.2011) Vrtec Mengeš objavlja

 

JAVNI POZIV ZA VPIS NOVINCEV

V ODDELKE VRTCA MENGEŠ

(dnevni program)

za šolsko leto 2021/2022

 

 

V skladu z Zakonom o vrtcih, lahko vrtec sprejme otroka, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Mengeš na podlagi kriterijev iz Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mengeš.

Vrtec bo v 8 dneh po zaključku dela Komisije za sprejem otrok v Vrtec Mengeš objavil seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki bo objavljen na oglasnih deskah enot in spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki ste jo starši oziroma vlagatelji prejeli na potrdilu o vpisu otroka v vrtec. Istočasno bodo starši oziroma vlagatelji z navadno pošto prejeli obvestilo o odločitvi komisije.

Vloga za vpis otrok v Vrtec Mengeš je na voljo na spletni strani vrtca: www.vrtec-menges.si, v rubriki Starši/Obrazci in v tajništvu vrtca. Vlogi priložite potrebna potrdila oz. dokazila, na podlagi katerih vam bo komisija lahko dodelila točke.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel št.: 01 7230-220.

 

Izpolnjeno vlogo oddajte v tajništvu vrtca ali pošljite po pošti na naslov: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, najkasneje do 31.3.2021.

 

 

                                                                                         UPRAVA VRTCA MENGEŠ

Obvestilo: 

VPIS V ŠOLO za šolsko leto 2021/2022

 

     Spoštovani starši!

 

     Glede na situacijo s Covid-19 bo letos vpis v Osnovno šolo Mengeš potekal v tednu 9.2. – 12.2.2021 (na daljavo).

     Starši bodočih prvošolčkov boste s strani šole po pošti dobili obrazec za vpis v šolo.

     Za več informacij se lahko obrnete na šolo.